3.9 Openbaar bestuur

In Smallingerland gaan wij met respect met elkaar om, met begrip voor de verschillen die ook binnen onze gemeente bestaan. Wat wij van onze inwoners vragen, zullen we ook zelf moeten doen. Gezamenlijk met andere gemeenten, provincie en rijk moeten wij bereikbaar zijn voor alle mensen, met hen in gesprek gaan en blijven en waar dat mogelijk is de samenwerking aangaan.

De samenleving vormen wij met alle mensen in onze gemeente. Daarom zal er aandacht moeten zijn voor zoveel mogelijk aspecten die het leven van onze inwoners beïnvloeden. Allereerst moet de bestaanszekerheid van onze inwoners verzekerd zijn. Vervolgens gaan we met elkaar er voor zorgen dat ook de toekomst van onze gemeente gewaarborgd wordt.

Het spreekt vanzelf dat hierbij gaan we uit van gelijkwaardigheid tussen inwoners en overheid. GroenLinks wil niet voor maar met de inwoners van Smallingerland werken aan een betere, sociale en schone omgeving. Betrokken inwoners verwachten een betrouwbaar en beschaafd bestuur. Een bestuur dat verantwoording aflegt en inwoners inzage biedt bij de besluitvorming omtrent (grote) financiële uitgaven. Dat zal in de komende periode dan ook onze focus zijn.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Meer overheidsparticipatie bij inwonersinitiatieven.
  • De gemeente moet niet over inwoners praten, maar mèt inwoners.
  • Beperk het aantal gemeenschappelijke regelingen!
  • Actieve betrokkenheid van de Jeugdraad. De jeugdraad wordt door de gemeente actief ingeschakeld en dient tevens als kweekvijver voor jongeren die betrokken willen zijn bij het gemeentelijk jeugdbeleid.
  • Actieve inzet op open communicatie met de inwoners van Smallingerland. Met zowel de mogelijkheid van digitaal als persoonlijk contact met de medewerkers van de gemeente.
  • Actieve inzet op goede omgangsvormen tussen bestuur, inwoners en bedrijfsleven. De overheid heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat over betrouwbaarheid en beschaving.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100