1.4 Huisvesting

 

GroenLinks wil voor iedereen in Smallingerland een betaalbare, energiezuinige en bij voorkeur energieneutrale woning. In 2030 zal wat GroenLinks betreft de gehele woning-voorraad van Smallingerland dan ook volledig energieneutraal zijn: optimaal geïsoleerd, zelfvoorzienend en zelfs energieleverend voor bijvoorbeeld elektrische auto of fiets.

Door concrete prestatieafspraken met woningcorporaties te maken, zorgen we ervoor dat er voor starters in Smallingerland voldoende huur- en koopwoningen beschikbaar blijven en dat er voldoende keuze is voor zowel jonge gezinnen als ouderen die ondersteuning nodig hebben. Daarbij wordt wel gelet op de kwaliteit van de leefomgeving. Veel groen, schone lucht en geen geluidshinder.

GroenLinks wil voor elke wijk of dorp een platform. Regelmatig overleg tussen gemeente, welzijnswerk, woningcorporaties, wijkagent en bewonerscommissies kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van problemen die te maken hebben met leefbaarheid van de directe leefomgeving.

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

  • Voldoende sociale woningvoorraad en ook voldoende betaalbare woningen voor de mensen met een middeninkomen.
  • Energiezuinig en duurzaam wonen voor iedereen.
  • Smallingerland per 2030 geheel klimaatneutraal, dus ook sociale huurwoningen.
  • Alle nieuwbouw en renovatie wordt energieneutraal, waarbij de woningen in de sociale huursector te allen tijde onder de huursubsidiegrens blijven.
  • Levensloopbestendig en zelfstandig wonen voor wie dat wil.
  • Geen nieuwe woningen, scholen en verpleeghuizen binnen 300 meter van de A7 en N31 of andere drukke verkeersaders.
  • Gebiedsteams die gaan letten op sociale cohesie in wijken en dorpen.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100