0 Tijd voor verandering

 

Voor GroenLinks gaat democratie verder dan het stemhokje. In een democratische gemeente worden mensen aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen samenleving. Mienskip ontstaat wanneer mensen de kans krijgen om mee te doen. Daarom wil GroenLinks dat Smallingerland haar inwoners zoveel mogelijk betrekt bij het beleid. GroenLinks streeft naar een open samenleving, waarin iedereen de vrijheid en kansen heeft om mee te doen en zich te ontplooien zonder angst en zonder discriminatie, seksisme, racisme of andere vormen van onderdrukking.

De gemeentelijke overheid is van ons allemaal. GroenLinks wil een overheid die borg staat voor het publieke belang en ieders rechten beschermt. Een overheid die verantwoord omgaat met de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van belangrijke algemene voorzieningen als zorg, volkshuisvesting, energie, openbaar vervoer, onderwijs, maar ook voorziet in mogelijkheden voor voor sport en cultuur. Dat doen we niet alleen! Samen met betrokken inwoners staan we garant voor een democratische en duurzame ontwikkeling. Een ontwikkeling die wat GroenLinks betreft in een stroomversnelling komt. Door het aanjagen van de circulaire economie en het stimuleren van duurzame initiatieven willen we ervoor zorgen dat Smallingerland in 2030 volledig energieneutraal is.

In de gemeentepolitiek zet GroenLinks zich in voor haar idealen. Maar daarin houden we dan ook altijd rekening met de opvatting en belangen van anderen. Het lokale bestuur moet toegankelijk en transparant zijn en verantwoording durven af te leggen over het gevoerde beleid. Een duidelijk, streng en daadkrachtig gemeentebestuur waar nodig, maar ook een aanspreekbaar bestuur, dat open staat voor suggesties en kritiek.

GroenLinks wil dat onze gemeente zich duurzaam ontwikkelt, dat iedere verandering een verbetering is en dat duurzaamheid de basis vormt voor al het beleid. Deze duurzame ontwikkeling berust wat ons betreft dan ook op de volgende drie pijlers:

Sociaal welzijn (People)
Ecologische kwaliteit (Planet)
Economische welvaart (Prosperity)

Wat GroenLinks betreft begint de verandering in Smallingerland. Een verandering die we met ons allen maken. De inwoners van Smallingerland, onze ondernemers, de middenstand, de ZZP'ers: samen maken we van Smallingerland een gemeente waar we eerlijk delen, waar we naar elkaar omkijken en waar we goed zorgen voor onze aarde.

Piet de Ruiter (lijsttrekker GroenLinks Smallingerland)


De dorpskernen van Smallingerland maken deel uit van Friesland, provincie van Nederland, één van de 195 landen op de wereld. Verandering begint hier. Hier en nu.

Laat uw stem horen op 21 maart en stem voor een groene en gezonde gemeente!

Met een stem op GroenLinks kies je voor:

 • Bereikbaar en betaalbare zorg voor alle inwoners van Smallingerland. Zorg op maat en dicht bij de mensen. Doorgaan met 1 hulpverlener als aanspreekpunt per gezin.
 • Duurzaamheid in het onderwijs en elke school, buurt of wijk een moestuin.
 • Eerlijke behandeling van uitkeringsgerechtigden.
 • Voldoende sociale woningvoorraad en ook voldoende betaalbare woningen voor de mensen met een middeninkomen.
 • Meer eigenaarschap van inwoners bij hun directe leefomgeving en een hoger buurtbudget.
 • Meer aandacht voor biodiversiteit en natuurbeheer. Boeren worden ondersteund bij natuurbehoud.
 • Een duurzame samenleving. In 2030 willen we alle fossiele brandstoffen uit onze gemeente gebannen hebben en overgegaan zijn op duurzame energie zoals zon en wind.  Hoe eerder dit gebeurt, hoe liever!
 • Voorrang voor de fiets en duurzaam busvervoer.
 • De gemeente moet niet over inwoners praten, maar mèt inwoners.
 • Alle openbare gebouwen worden toegankelijk voor mensen met een fysieke, visuele en/of auditieve beperking.
 • Winkeliers bepalen zelf of ze op zondag open zijn.
 • De Meldij wordt weer een aparte organisatie met toonaangevende cultuureducatie voor jong en oud, los van De Lawei.
 • De dorpskernen van Smallingerland maken deel uit van Friesland, provincie van Nederland, één van de 195 landen op de wereld. Verandering begint hier. Hier en nu.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100