Klik hier voor het programma als PDF.

Of lees hieronder per hoofdstuk.

Voor GroenLinks gaat democratie verder dan het stemhokje. In een democratische gemeente worden mensen aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen samenleving. Mienskip ontstaat wanneer mensen de kans krijgen om mee te doen. Daarom wil GroenLinks dat Smallingerland haar inwoners zoveel mogelijk betrekt bij het beleid. GroenLinks streeft naar een open samenleving, waarin iedereen de vrijheid en kansen heeft om mee te doen en zich te ontplooien zonder angst en zonder discriminatie, seksisme, racisme of andere vormen van onderdrukking.

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Smallingerland laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

GroenLinks is voor maximale zeggenschap over het eigen leven, dus ook in de zorg. De gezondheidszorg moet gericht zijn op het vergroten van ieders kansen en mogelijkheden om mee te doen, ongeacht je beperkingen.

GroenLinks wil zich sterk maken voor de belangen van mensen die zorg nodig hebben gewaarborgd blijven. Niemand mag tussen wal en schip belanden. Daarom is het van belang dat de Wmo-adviesraad, cliëntenraad en andere belangenorganisaties intensief bij (de transitie van) de zorg worden betrokken en dat ouderen, chronische zieken, mensen met een handicap en andere zorgvragers ook echt invloed kunnen hebben op het gemeentelijk zorgbeleid.

Goed onderwijs bereidt een kind voor op een wereld die steeds groter wordt en meer nog, aan verandering onderhevig is. Vasthouden aan oude onderwijsmethoden en jong volwassenen opleiden voor banen die over een aantal jaar niet meer bestaan, lijkt onhoudbaar. Jongeren van nu omarmen deze veranderingen en passen zich moeiteloos aan.

GroenLinks is van mening dat men in Smallingerland binnen het sociaal domein uit moet gaan van gelijkwaardigheid en solidariteit. Hierbij kiezen wij voor een land waarin we onze rijkdom eerlijk verdelen. De zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid moet voor alle inwoners zonder beperkingen bereikbaar zijn.

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen vanuit een positieve benadering. We richten ons daarbij op samenwerking en mogelijkheden zonder opgelegde plicht en dwang. De focus ligt wat ons betreft op het creëren van banen in de maaksector, waarbij aandacht is voor een vernieuwende economie, duurzaamheid en de behoeften van zowel werkgevers als werkzoekenden.

GroenLinks wil voor iedereen in Smallingerland een betaalbare, energiezuinige en bij voorkeur energieneutrale woning. In 2030 zal wat GroenLinks betreft de gehele woning-voorraad van Smallingerland dan ook volledig energieneutraal zijn: optimaal geïsoleerd, zelfvoorzienend en zelfs energieleverend voor bijvoorbeeld elektrische auto of fiets.

Door concrete prestatieafspraken met woningcorporaties te maken, zorgen we ervoor dat er voor starters in Smallingerland voldoende huur- en koopwoningen beschikbaar blijven en dat er voldoende keuze is voor zowel jonge gezinnen als ouderen die ondersteuning nodig hebben. Daarbij wordt wel gelet op de kwaliteit van de leefomgeving. Veel groen, schone lucht en geen geluidshinder.

GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

Smallingerland is al groen. Maar GroenLinks wil dat onze gemeente nog groener wordt. Meer groen in de dorpen en de wijken. Bestaand groen willen we behouden en waar mogelijk uitbreiden. Niet alleen parken, struiken en bomen. GroenLinks wil dat de gemeente de aanleg en het onderhoud van buurtmoestuinen stimuleert. Een buurtmoestuin al dan niet bij een school, is goed voor de onderlinge contacten. Dit in combinatie met een eigen gemeentelijk leerwerkbedrijf, iedere tuin krijgt tussen de 2 en 4 mensen vanuit een re-integratietraject. En wat is er nu mooier dan je eigen groente en fruit eten.

GroenLinks wil een economie van de toekomst, met schone, biologische en duurzame bedrijven. Wat ons betreft is er in Smallingerland geen plaats voor grootschalige teelt van gewassen waarbij giftige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Daarnaast willen we ook in Smallingerland meer natuurlijke stroken weidegebied die extensief beheerd worden. Deze dragen namelijk bij aan de diversiteit van weidevogels, andere dieren en insecten.

Om in 2030 daadwerkelijk een energieneutrale gemeente te zijn, doet het er toe welke keuzes we vandaag maken. Of we iets doen of juist laten, of we kiezen voor de fiets of de scooter, korter of kouder douchen, er zijn talloze manieren om invloed te hebben op je energie-verbruik.

Momenteel ligt het percentage opgewekte duurzame energie op 6,4% in Nederland. Nog maar 93,6% te gaan.

Voor GroenLinks zijn nieuwe wegen en meer asfalt geen oplossingen voor het mobiliteits-vraagstuk. Zeker in onze gemeente zijn afstanden naar scholen en winkels dermate kort dat de meeste mensen daarvoor niet noodzakelijkerwijs de auto hoeven te gebruiken. Met de fiets kan het ook en vaak sneller. Binnen de eigen woonplaats is de fiets het enige vervoersmiddel dat je gegarandeerd van deur tot deur brengt. Met de fiets kun je overal komen en je zou hem wat ons betreft overal gratis en bij voorkeur bewaakt moeten kunnen stallen. Daarnaast is fietsen leuker en gezonder dan autorijden. Lopen en openbaar vervoer zijn natuurlijk ook goede alternatieven.

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf van wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken inwoners die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. We geven ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen.

GroenLinks wil dat iedereen zich in Smallingerland veilig en welkom voelt. Veiligheid is niet alleen een taak van de overheid. Een veilige gemeente maken we met elkaar. Gemeente en inwoners kijken samen waar het veiliger kan. En samen lossen we de problemen op. Onze politie moet meer tijd krijgen om problemen op te lossen waar mensen echt last van hebben. In plaats van verplicht achter hun bureau administratief werk te doen.

De lokale economie wordt bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Daarin wil GroenLinks het ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan (nieuwe) bedrijven, het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. Een actief beleid is nodig, waarbij de potentiële mogelijkheden in Smallingerland optimaal worden benut. Daarom heeft GroenLinks oog voor de belangen van ZZP’ers en het midden- en kleinbedrijf.

GroenLinks brengt Smallingerland in beweging! Sporten is gezond, ontspannend en draagt bij aan sociale cohesie, integratie en tolerantie. Momenteel bewegen jongeren, ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen van niet-Nederlandse herkomst nog te weinig. GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan sporten.

In Smallingerland gaan wij met respect met elkaar om, met begrip voor de verschillen die ook binnen onze gemeente bestaan. Wat wij van onze inwoners vragen, zullen we ook zelf moeten doen. Gezamenlijk met andere gemeenten, provincie en rijk moeten wij bereikbaar zijn voor alle mensen, met hen in gesprek gaan en blijven en waar dat mogelijk is de samenwerking aangaan.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100