De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk of een dorp is niet alleen de fysieke structuur belangrijk, maar ook de verbanden tussen de bewoners. Daarom pleit GroenLinks voor een wijkgerichte aanpak waarbij burgerinitiatieven voor verbetering van wijken en dorpen een serieuze kans verdienen. Voor het welbevinden van mensen is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kennen, invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. GroenLinks wil investeren in algemene voorzieningen, ontmoetings-plekken en ontplooiingsmogelijkheden. Mensen die kwetsbaar zijn krijgen extra aandacht door ze te betrekken, ze aan te spreken op hun mogelijkheden en ze te ondersteunen als ze het zelf niet redden. Tot slot wil GroenLinks het openbare gebied goed inrichten. We streven naar een openbare ruimte waarin iedereen graag verblijft en zich veilig voelt.

Door de decentralisatie van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), de jeugdzorg en de uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgt de gemeente een belangrijke faciliterende rol in het zorgdomein. De gemeente gaat bijvoorbeeld de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis faciliteren, maar ook de dagbesteding van ouderen in verzorgingstehuizen.

GroenLinks erkent dat deze veranderingen veel deskundigheid en een hoog bestuurlijk niveau van de gemeente vraagt en wil zich dan ook inspannen voor het bevorderen van deze deskundigheid. Er komen niet alleen nieuwe taken op de gemeente af, ook de efficiencykorting die de landelijke overheid daarbij oplegt, is fors. Kortom, gemeenten moeten meer gaan doen met minder geld. Dit alles noodzaakt tot een andere manier van zorg organiseren, maar ook tot een cultuurverandering bij de mensen die zorg nodig hebben. GroenLinks wil zich sterk maken dat daarbij de belangen van mensen die zorg nodig hebben gewaarborgd blijven. Niemand mag tussen wal en schip belanden. Daarom is het van belang dat de Wmo-adviesraad, cliëntenraad en andere belangenorganisaties intensief bij de transitie van de zorg worden betrokken en dat ouderen, chronische zieken, mensen met een handicap en andere zorgvragers ook echt invloed kunnen hebben op het gemeentelijk zorgbeleid. GroenLinks is voorstander van een gemeente die faciliteert en dat burgers en professionals zoveel mogelijk zelf de veranderingen dragen.

GroenLinks is voor maximale zeggenschap over het eigen leven, dus ook in de zorg. De gezondheidszorg moet gericht zijn op het vergroten van ieders kansen en mogelijkheden om mee te doen, ongeacht je beperkingen. Persoonsgebonden budgetten (PGB's) geven mensen meer vrijheid om hun zorg op eigen wijze te organiseren. GroenLinks wil dat je zelf kan bepalen wanneer je eet, doucht of op pad gaat. Dat klinkt logisch maar voor veel mensen met een beperking is dat niet het geval. Zorginstellingen hebben hun eigen logica en het lijkt alsof de mensen zich maar moeten aanpassen. Voor GroenLinks zijn de wensen van de mensen het uitgangspunt en niet de logica van zorginstellingen. GroenLinks wil dat mensen veel meer dan nu eigen regie kunnen voeren.

De gemeente luistert naar wat mensen écht nodig hebben om zelfstandig in de samenleving te functioneren. Iedereen doet ertoe. Ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap wonen en werken het liefst in hun eigen buurt en zo zelfstandig mogelijk. Dat geldt dus ook voor mensen die lichamelijke en geestelijke zorg of ondersteuning nodig hebben. GroenLinks wil daarom dat de gemeente extra aandacht besteedt aan thuiszorg en kleinschalige voorzieningen in de wijk, zoals dagbesteding voor demente ouderen. Ook wil GroenLinks betere ondersteuning voor mantelzorgers. Dit zijn mensen die de zorgen voor zieke familieleden of vrienden. Deze mensen zijn nu vaak overbelast. GroenLinks wil bijvoorbeeld dat mantelzorgers ook een dag of weekeinde vrij kunnen nemen.

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100