Goed onderwijs is de beste start voor de toekomst. Dat betekent: achterstanden inhalen en het beste uit kinderen halen. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. De leerlinggebonden financiering of rugzak verdwijnt en het budget zal voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen gaan. Kinderen hebben recht op het meest passende onderwijs. Onderwijs dat past bij hun mogelijkheden en beperkingen.  Dit is alleen mogelijk wanneer alle betrokken instanties en professionals bij de begeleiding van leerlingen goed op elkaar inspelen en goed met elkaar samenwerken. De gemeente krijgt een grote rol in het faciliteren van deze samenwerking. GroenLinks erkent het belang van een gedegen regie in deze samenwerking en daarom zullen we ons steeds kritisch laten informeren en daar waar mogelijk het beleid bijsturen zodat er geen hiaten ontstaan bij de invoering van het passend onderwijs.

Natuurlijk houdt leren niet op zodra je volwassen bent. Onderwijs legt namelijk de fundamenten voor onze toekomst. Daarom is het belangrijk dat onderwijs kinderen stimuleert om zich te ontwikkelen tot sociale, verantwoordelijke en zelfredzame burgers. Ons onderwijs moet jongeren, zeker uit een omgeving waar armoede en achterstelling heerst, kansen geven op vooruitgang. We willen alles op alles zetten, zodat juist deze jongeren worden uitdaagt, waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen en een eerlijke kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast willen we onderwijs dat voor iedereen ongeacht herkomst, sekse of sociale achtergrond, optimale kansen biedt, zodat men zich breed en maximaal kan ontplooien. Voorschoolse educatie en hoogwaardige kinderopvang geven kinderen een goed begin van hun schoolcarrière. Tijdige signalering van gedrag- en leerproblemen kan voorkomen dat leerlingen achterop raken, spijbelen of voortijdig de school verlaten.

Veel scholen staan midden in de wijk. Er wordt niet alleen onderwijs gegeven, er is ook kinderopvang en er vinden allerlei naschoolse activiteiten voor jongeren en ouders plaats. Het onderwijs werkt hierbij niet alleen samen met welzijns- en zorginstellingen, maar steeds vaker ook met culturele instellingen en sportverenigingen. Wij juichen deze brede schoolontwikkeling toe, omdat dit bijdraagt aan de brede ontplooiing van kinderen. De Brede School kan uitgroeien tot een kindercentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen en waar de basisbehoeften van jeugdigen en hun opvoeders centraal staan. De gemeente kan dit stimuleren, door samenwerking en afstemming van allerlei instellingen te bevorderen en door schoolgebouwen hiervoor geschikt te maken.

Vanaf 2015 faciliteert de gemeente de gehele jeugdzorg, zowel op psychisch, psychiatrisch, sociaal en pedagogisch terrein. Dit omvat onder andere het Bureau Jeugdzorg, de jeugdhulpverlening, de Raad voor de Kinderbescherming, het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, de Jeugdreclassering, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Jeugd GGZ. Deze veranderingen zijn buitengewoon ingewikkeld en gaan gepaard met efficiencykortingen en bezuinigingen. GroenLinks maakt zich sterk voor een goede jeugdzorg en dat de belangen van het kind gewaarborgd blijven. Daarom willen we dat jongeren en hun ouders intensief bij de transitie van de jeugdzorg worden betrokken, zodat zij ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk jeugdbeleid en de organisatie van de jeugdzorg.

GroenLinks staat voor een positief jeugdbeleid. Door jongeren uit te dagen op wat ze kunnen en willen, werken zij zelf aan hun welzijn. Smallingerland moet een plek zijn waar kinderen zorgeloos en in een goede sfeer kunnen opgroeien, thuis en in de buurt. In de nabije omgeving moet voldoende speel- en sportruimte zijn en mogelijkheden om mee te doen in allerlei verenigingen. We willen kinderen hiertoe alle ruimte geven, ze serieus nemen en ondersteunen, maar ook grenzen stellen en onacceptabel gedrag corrigeren.

Kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, zorg- en vrijetijdsvoorzieningen worden zodanig op elkaar aangesloten, dat ze tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen en hun ouders/opvoeders. Hoe meer dit het geval is, des te meer positieve ervaringen doet de jeugd op, wat bijdraagt aan hun welzijn en ontwikkeling. Die positieve ervaringen zijn voor alle kinderen goed, maar vooral voor kinderen in achterstandssituaties.

Kinderen moeten er op kunnen rekenen dat de professionals die ze tegenkomen in opvang, onderwijs en allerlei buitenschoolse activiteiten in staat zijn te signaleren dat een kind problemen heeft en extra aandacht nodig heeft. Gespecialiseerde deskundigheid moet gemakkelijk ingeroepen kunnen worden.

Kinderen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de gemeente. Daarom dient bij de inrichting van de openbare ruimte meer rekening gehouden te worden met kinderen. Straten horen veilig voor hen te zijn. Een gemeente die vriendelijk is voor kinderen, is immers vriendelijk voor iedereen. Onze samenleving is steeds meer geneigd om jongeren die op straat ‘hangen’ als een probleem te zien. Wij beschouwen flaneergedrag van jongeren op straat als een normaal verschijnsel dat te maken heeft met hun behoefte om elkaar te ontmoeten. Jongeren horen die gelegenheid ook te hebben, de publieke ruimte is er immers voor iedereen. Soms gaat samenscholing van jongeren echter gepaard met ernstige overlast voor de omgeving en onwettig gedrag. Dan is ruimte bieden niet langer gepast en ingrijpen nodig. Niet alleen om de veiligheid in de wijk te verbeteren, maar ook om jongeren te leren hoe ze zich in de publieke ruimte moeten gedragen en om een verder afglijden in criminaliteit te voorkomen. Daarom willen we het straathoekwerk blijvend ondersteunen.

Kinderen en jongeren hebben de toekomst! Zij zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. We nemen hun wensen daarom serieus. Jongeren weten zelf het best wat er leeft onder jongeren. We willen dan ook dat de gemeente meer van hun deskundigheid gebruikmaakt en hen uitdaagt zich in te zetten voor de eigen buurt of projecten waar ze zelf baat bij hebben. De Jeugdraad Smallingerland wordt daarom actief door de gemeente ingeschakeld bij het gemeentelijk beleid.

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100