Solidair

 

We worden steeds meer wereldburgers. Bedrijven worden groter en internationaler; televisie, vliegen en internet maken onze leefwereld groter. Maar deze 'globalisering' kent ook nadelen. De kloof tussen arm en rijk groeit.

Internationale samenwerking
In het buitenlandse beleid van Nederland staan onze economische belangen te vaak voorop. GroenLinks wil dat Nederland het voortouw neemt en probeert om de wereld veiliger en eerlijker te maken. Nederland moet zich inzetten voor eerlijke handel en duurzame ontwikkeling. En een royale bijdrage leveren aan vredesmissies.

Ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel
De hulp aan arme landen moet gericht zijn op het bestrijden van de oorzaken van armoede. Zorgen dat onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar komen. En deze landen helpen om zich economisch te ontwikkelen met respect voor natuur en milieu.

Vrede en veiligheid
Conflictpreventie moet de kern van het buitenlandse beleid worden. Er moet veel meer gedaan worden om te voorkomen dat het tot gewapende conclicten komt. Maar waar vreedzame middelen falen, kan de inzet van militaire middelen nodig zijn. Dat is voor GroenLinks alleen geoorloofd bij grootschalige schendingen van mensenrechten, (dreigende) volkerenmoord, bescherming van hulpverlening. Na beëindiging van conflicten moet worden geïnvesteerd in veiligheid en economische ontwikkeling in de conflicthaarden.

Migratie
Zolang er grote welvaartsverschillen in de wereld zijn, zal er veel migratie bestaan. Het werven van geschoolde arbeidskrachten uit andere landen mag alleen als het land van herkomst er per saldo baat bij heeft. En de rechtspositie van migranten mag niet verder worden ingeperkt. Dit is onjuist en werkt bovendien averechts.

De toekomst van Europa
De Europese Unie speelt een steeds belangrijkere rol. GroenLinks wil dat de EU snel democratischer wordt. Er moet een Europese grondwet komen, die de grondrechten van burgers en de scheiding van machten vastlegt.

Belangrijke programmapunten

  • Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd tot 1 procent van het BNP (nationaal inkomen).
  • Ontwikkelingslanden krijgen kwijtschelding van schulden die voortkomen uit exportkredietgaranties mits het vrijkomende geld wordt besteed aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.
  • Het BTW-tarief voor 'eerlijke handel'-producten, zoals Max Havelaar produkten, wordt verlaagd naar 6 procent en zo mogelijk naar nul procent.
  • Marktverstorende exportsubsidies voor landbouwproducten worden afgeschaft. Europese handelsbelemmeringen voor producten uit de minst ontwikkelde landen worden opgeheven.
  • Het Nederlandse leger wordt omgevormd tot een vredesmacht.
  • Nederland zet zich in voor een strikte naleving en aanscherping van de EU-gedragscode voor wapenhandel.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100