4 Paul van Dijk 320

In de weken tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zal ik 12 blogs schrijven.

De 12 punten van GroenLinks die we gebruiken voor het verkiezingsprogramma van GroenLinks in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Over 12 onderwerpen die ons leven nu en in de toekomst zullen bepalen.
Waar staan we, wat doen we en waar willen we heen?
Met 12 punten van de symbolische Pizza die wij als samenleving te verdelen hebben.
Elke punt is even belangrijk als de andere, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze vormen immers samen de volledige Pizza, zoals wij als mens, dier, natuur en milieu ook één wereld vormen waarin we leven.
Kortom: “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!”.
Ik wens u veel leesplezier,
Paul van Dijk

 

De eerste bekende zin in het Nederlands luidt: “Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu uat unbidan uue nu”.

Vrij vertaald betekent dit: “Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten wij nu op”?.
Je zou hieruit kunnen concluderen dat de gemiddelde Nederlander in die tijd een romantische natuurliefhebber was.
Wat kan er in de loop van de eeuwen toch veel veranderen.
Wellicht zouden we (voor in ieder geval dit gedeelte) weer een beetje terug moeten gaan naar de tijd waarin dit geschreven is, de 11e eeuw na Chr.

De buurt, wijk of plaats waar je woont en leeft, maakt voor een groot deel uit of mensen zich gelukkig en/of tevreden voelen. De leefomgeving is een groot gedeelte van wat mensen onder “leefbaar” verstaan.
Daarom zijn voor mij 2 basisideeën voor gemeentelijke politiek belangrijk:

  • Laten we van Smallingerland een groene gemeente maken met een grote ambitie in verduurzaming, natuurbeheer en milieu.
  • Laten we van Smallingerland een sociale gemeente maken waarin inwoners met elkaar kunnen bepalen waarin zij willen investeren.

Politiek wordt vaak bedreven met een uitgangspunt dat volksvertegenwoordigers beslissingen nemen voor de inwoners. Omdat de mensen waarover beslist wordt vaak niet betrokken worden bij het beleid, voelen zij zich nadien vaak niet gehoord en zeker niet serieus genomen.
Het is daarom veel beter om met de inwoners tot beleid te komen. Inspraak leidt behalve tot begrip ook tot gedeelde verantwoordelijkheid.
Bovendien: “behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden”.

Politiek is vaak minder moeilijk dan het op het eerste gezicht lijkt. Meestal is het je een voorstelling maken van de wereld zoals je haar het liefst zou zien. Vervolgens ga je dan met elkaar bedenken wat je moet doen om dit voor elkaar te krijgen.

Voor de meeste mensen is dit toch een soort “huisje, boompje, beestje” ideaal.

Om hieraan te kunnen voldoen is dus in de eerste plaats een fatsoenlijke woning nodig.      Dit is de taak van de gemeente in samenwerking met de woningbouwverenigingen of corporaties.

Een aantal voorwaarden is hiervoor essentieel:

  • Voldoende sociale woningvoorraad.
  • Een goed functionerend buurtbeheer.
  • Slechte woningen vervangen voor goede duurzame woningen onder de huursubsidie- (of huurtoeslag)grens.
  • Gecoördineerde woningtoewijzing met een regierol van de gemeente.

In het GroenLinks programma Smallingerland staat: “We kiezen voor een land waarin we onze rijkdom eerlijk delen, solidariteit als uitgangspunt”.

Eigenlijk heb ik daar niets aan toe te voegen, maar wees gerust, dat ga ik wel doen.

Zonder te beweren dat alles in het verleden rozengeur en maneschijn was, is er met de introductie van de Participatiewet een hoop ellende teweeggebracht.

Het klinkt zo mooi: Participatie! Iedereen kan meedoen! Wow, dit moet wel iets goeds zijn. Niets is helaas minder waar.

Zinloze trajecten voor kansloze werkzoekenden. Een sociale werkplaats die wegbezuinigd werd door kabinet Rutte I en II, vervolgens als re-integratiebedrijf wordt opgetuigd en daarmee het minimumloon onderuit haalt.

thema onderwijs ja1f7fWeet u zich nog uw eerste schooldag te herinneren? Ik wel, en ik kan u vertellen dat ik die niet leuk vond.

Toch ben ik achteraf enorm blij dat ik de kans heb gehad om mij te ontwikkelen tot de mens die ik geworden ben.

Ik ben bang dat ik geluk heb gehad. Dat ik toevalligerwijs in het juiste tijdvak en het juiste deel van de wereld ben geboren.

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100