3.Sociaal Domein en Participatie

 Arbeidsgehandicapten die op de reguliere arbeidsmarkt aan de bak moeten proberen te komen.

Er is werk voor iedereen? Dat is helaas een sprookje. Om arbeid goedkoop te houden (goed voor de export), worden mensen steeds meer beperkt in hun arbeidsrechten, worden professionals verdrongen door vrijwilligers en worden uitkeringsgerechtigde werkzoekenden gedwongen om te werken met behoud van uitkering.

We zullen moeten accepteren dat niet iedereen in Smallingerland aan een betaalde baan kan worden geholpen. Daar zijn bijna 10.000 banen extra voor nodig.

Dit kan en moet anders. Wanneer we er voor zorgen dat niemand meer onder het wettelijk minimumloon mag werken (werk moet lonen) en voor gelijke arbeid er ook gelijke betaling volgt, zijn al veel problemen op de arbeidsmarkt opgelost.

Dit is niet een kwestie van mogelijkheid, maar van politieke wil.

We hebben het in de gemeenteraad (ik kom daar later nog op terug) 3 maal zoveel over parkeerproblemen in Drachten dan over armoedebestrijding, verdeling van rijkdom en het werkelijk (op maat) helpen van mensen die in de (financiële) problemen zijn gekomen.

Terwijl de inzet van het collegebeleid en daarmee ook van de focus van de werkzaamheden van de gemeenteraad zou moeten liggen op een solidair, sociaal en duurzaam Smallingerland.

Daarom is het ook tijd voor een gemeentelijk Re-integratiebureau en/of gemeentelijk Leerwerkbedrijf (LWB).
Dit heeft vele voordelen:

 • Een LWB voert taken uit die nuttig zijn voor buurten, wijken, dorpen en inwoners van Smallingerland.
 • Een LWB zorgt voor een actieve rol van arbeidsgehandicapten in de samenleving.
 • Een LWB zorgt voor een positieve benadering van werkzoekenden in een re-integratietraject.
 • In een LWB is er geen sprake van oneerlijke concurrentie, dit in tegenstelling met de huidige re-integratietrajecten.
 • In een LWB wordt niet onder het minimumloon gewerkt.

Bij de beleidsplanvergadering van dit jaar (7 november jl.) heb ik in samenwerking met GroenLinks een motie ingediend om 55+ers de zinloze re-integratietrajecten te besparen.

Uiteindelijk is deze motie aangenomen met de volgende beslispunten als opdracht aan het college:

 • De ruimte in de gemeentelijke verordeningen optimaal te gebruiken om kansarme trajecten en verplichtingen te voorkomen.
 • Kansarmen op de arbeidsmarkt in plaats daarvan te stimuleren/motiveren voor een andere nuttige rol (duurzame inzet) in de samenleving.
 • Maatwerk te leveren ten aanzien van de sollicitatieplicht van arbeidsgehandicapten.
 • Het College te laten onderzoeken of er beschermde werkplekken gecreëerd kunnen worden op buurt- wijk- en dorpsniveau voor arbeidsgehandicapten.

Bij een goede uitvoering van deze motie, dit gaan we de komende tijd goed controleren, betekent dit dat er meer mensen duurzaam aan het werk kunnen (geen pulpbanen, flexibele tijdelijke banen, onderbetaalde banen).

Tot slot zullen we vol moeten inzetten op armoedebestrijding en optimale ondersteuning van inwoners van Smallingerland die dit nodig hebben.

Uiteraard is ook het creëren van banen belangrijk, maar dan wel in een duurzame en vernieuwende economie zonder vervuilende industrie.

Smallingerland moet zich durven te onderscheiden. Zet in op de sociale en duurzame gemeente die wij ons allen wensen.

GroenLinks heeft daarom in haar verkiezingsprogramma staan:

 • Ruim baan voor een duurzame en vernieuwende economie.
 • Een vangnet voor een goede armoedebestrijding.
 • Iedereen heeft recht op schuldhulpverlening. Minimaal minimumloon, niet werken met behoud van uitkering, werk moet lonen.
 • Een gemeentelijk re-integratiebedrijf of leerwerkbedrijf en meer mensen duurzaam aan het werk.

De komende raadsperiode is er nog veel werk aan de winkel om dit alles te bereiken.

Paul van Dijk


 Meer lezen over hoe GroenLinks aankijkt tegen sociaal domein en participatie:

Raadsleden

Lucienne Meinsma
fractievoorzitter

Peter Lesterhuis
raadslid

Nicole ter Doest
fractievertegenwoordiger

Vind ons ook op

GroenLinksSmallingerland DEF 100