Stemwijzer

Wilt u meteen de StemWijzer voor de gemeente Smallingerland invullen? Klik hier en kijk of u ook op GroenLinks uitkomt! Hieronder treft u een uitgebreide reactie van GroenLinks Smallingerland op de stellingen die in de StemWijzer van ProDemos aan de orde komen.

1. De gemeente Smallingerland mag in de toekomst samengaan met een andere gemeente

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Een gemeente moet een omvang hebben die bij haar takenpakket past. En GroenLinks vindt dat een gemeente herkenbaar moet blijven voor de eigen inwoners. De huidige omvang van Smallingerland lijkt nu prima, maar in de toekomst mag Smallingerland van GroenLinks best samengaan met een andere gemeente, als dat voldoende voordelen biedt.

2. Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum

 Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Voor GroenLinks gaat democratie verder dan het stemhokje. In een democratische gemeente worden mensen aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen samenleving. Betrokken burgers en een verantwoordelijke overheid staan samen garant voor een democratische en duurzame ontwikkeling. Daarom wil GroenLinks dat bij belangrijke beslissingen de inwoners van Smallingerland middels een referendum worden geraadpleegd.

3. Smallingerland is een tweetalige gemeente. Daarom moeten ambtenaren zowel Fries als Nederlands kunnen spreken en schrijven

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • GroenLinks vindt dat de inwoners van Smallingerland in contact met de overheid de taal moeten kunnen gebruiken waarmee ze het meest vertrouwd zijn. Het is daarbij echter niet nodig dat alle ambtenaren zowel Fries als Nederlands kunnen spreken en schrijven. Beheerst iemand het Fries of het Nederlands onvoldoende, dan is er altijd wel een collega die even bij kan springen. De gemeente zijn we met zijn allen, zowel de Friestaligen als de Nederlands sprekende inwoners.

4. De gemeente moet zich sterk maken voor een proef met legale wietteelt in Smallingerland

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • De gemeente heeft zich al uitgesproken voor een proef met legale wietteelt en moet dat wat GroenLinks betreft vooral ook blijven doen. Alleen als wiet legaal kan worden gekweekt, kunnen we de productie en het transport uit het illegale circuit halen. Bij het huidige koffieshopbeleid hoort legale wietteelt!

5. In de uitgaansgebieden moet cameratoezicht worden ingevoerd

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • Iedereen moet zich veilig voelen in Smallingerland. De lokale overheid zet zich daarom in voor een veilige woon- en leefomgeving. Om dat te bereiken moet op verschillende fronten gewerkt worden. Met alleen meer politie en hogere straffen komen we er niet. GroenLinks verzet zich tegen een eenzijdige nadruk op repressie, daarom willen we meer aandacht voor het voorkomen van ellende. Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie en voorlichting.
 • GroenLinks is tegen maatregelen die indruisen tegen het recht van iedereen om zich vrij te bewegen in de publieke ruimte, zoals preventief fouilleren en het ophangen van camera’s. We willen hiermee dan ook uiterst terughoudend omgaan. Sommige handhavingsinstrumenten, zoals identificatieplicht of samenscholingsverboden kunnen als discriminerend ervaren worden.

6. De gemeente moet blijven zorgen voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar hun vaderland.

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Asielzoekers hebben een onzeker bestaan in ons land. Ze verblijven onder sobere omstandigheden in grote asielzoekerscentra of terugkeerlocaties. Ondanks plechtige beloftes vanuit Den Haag lukt het niet altijd om uitgeprocedeerde asielzoekers veilig te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Gemeenten krijgen dan te maken met illegale plaatsgenoten die, als ze niet kunnen terugvallen op alternatieve opvangvoorzieningen, op straat zwerven en soms slachtoffer worden van uitbuiting. Daarom vindt GroenLinks dat onze gemeente uitgeprocedeerde asielzoekers moet opvangen om te voorkomen dat ze als illegaal op straat belanden.
 • Erkende vluchtelingen zullen als nieuwkomers de Nederlandse taal leren. Daarnaast krijgen ze een aanbod voor re-integratie of participatie. GroenLinks Smallingerland wil dat integratie een tweezijdig proces is. Wanneer we van vluchtelingen vragen om zich in te zetten voor integratie, dan vragen we ook van (gemeentelijke) organisaties om zich open en toegankelijk op te stellen naar de vluchtelingen.

7. Winkeliers mogen zelf bepalen of ze hun winkel op zondag open doen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Het uitgaansleven in Smallingerland blijft wat GroenLinks betreft niet beperkt tot de werkweek en de zaterdag. Daarom vinden we dat winkeliers zelf mogen bepalen of ze op zondag hun winkel open doen. We zijn blij dat we tegenwoordig ook op zondag naar de bibliotheek en het theater kunnen. Tevens biedt de zondag volop kansen voor de lokale horeca. Wat ons betreft kunnen zomers de terrassen op zondag ook gewoon open.

8. De gemeente moet geld investeren zodat Drachten het High Tech Innovatiecentrum van het noorden wordt

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • In Smallingerland zijn een aantal high tech bedrijven gevestigd. Door te investeren in het faciliteren van deze sector kan de gemeente zich volgens GroenLinks onderscheiden van de andere gemeenten zoals Heerenveen en Leeuwarden die met respectievelijk sport en watertechnologie al hun eigen unieke positie hebben.

9. De gemeentelijke belastingen mogen alleen met de inflatie mee stijgen

 Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • De gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), zijn de enige inkomstenbron van de gemeente waar ze zelf invloed op uit kan oefenen. Als deze belastingen alleen met de inflatie mee mogen stijgen wordt de gemeente volgens GroenLinks erg beperkt in haar mogelijkheden. Natuurlijk mag de ozb niet misbruikt worden om onzinnige projecten mee te financieren.

10. Startende ondernemers hoeven de eerste drie jaren geen gemeentelijke belastingen te betalen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Bij het aantrekken van bedrijven ligt wat GroenLinks betreft de nadruk op milieuvriendelijke groeisectoren. Een minder eenzijdige economische ontwikkeling van de regio geeft meer economische veerkracht, waardoor schommelingen in werkgelegenheid beter opgevangen kunnen worden. Inwoners en bedrijven die een innovatief, duurzaam project willen starten, ondersteunen we bij het zoeken naar alternatieve financiering. Een belastingvoordeel voor duurzame ondernemingen behoort tot deze mogelijkheden.

11. De gemeente moet zorgen dat ook grote vrachtschepen in de haven van Drachten kunnen komen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • Vervoer over water is een goed alternatief voor vervoer over de weg. Maar GroenLinks is er absoluut niet van overtuigd dat het noodzakelijk is dat de gemeente er nu al voor gaat zorgen dat er nog grotere schepen in de haven van Drachten kunnen komen. Om dat te kunnen realiseren moet er namelijk fors ingegrepen worden in kwetsbare gebieden als de Oude Venen (De Alde Feanen) en de Smalle Ee. GroenLinks wil die gebieden zo veel mogelijk ontzien.

12. Mensen die tot 120% van het bijstandsniveau verdienen, moeten in aanmerking komen voor de extra financiële regelingen van de gemeente

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Mensen die tot 120% van het bijstandsniveau verdienen moeten volgens GroenLinks in aanmerking komen voor extra financiële en materiële steun vanuit de gemeente. Daarbij vindt GroenLinks dat er speciaal aandacht moet zijn voor kinderen die in armoede opgroeien. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een zogenaamd 'kindpakket'. Daarmee blijven basisbenodigdheden zoals zwemles en kleding voor deze kinderen toegankelijk.

13. Smallingerland moet mensen in de bijstand verplichten om vrijwilligerswerk te doen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • Vrijwilligerswerk heet niet voor niets vrijwilligerswerk. Dat moet vooral vrijwillig blijven. GroenLinks is er op tegen dat mensen in de bijstand verplicht worden om zonder vergoeding aan het werk te gaan.

14. Er moet een gemeentelijk reïntegratiebedrijf komen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • GroenLinks vindt dat re-integratie en sociale werkvoorziening een gemeentelijke taak is, die niet aan de markt kan worden overgelaten. Daarom willen wij dat onderzocht gaat worden hoe de mogelijkheden liggen voor een gemeentelijk re-integratiebedrijf. GroenLinks Smallingerland is ook voorstander van ketensamenwerking waarbij partners op het gebied van werk, inkomen en scholing (denk aan UWV-werkbedrijf, re-integratiebedrijf, sociale dienst, vrijwilligersorganisaties als het SUS, uitzendbureaus, ROC’s, werkgevers, KvK enz.) nauw met elkaar verweven zijn.
 • Voor mensen die (nog) geen kans op betaald werk hebben, gaat de gemeente op zoek naar alternatieven: scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft wat GroenLinks betreft die mogelijkheid bestaan.

15. De gemeente moet zorgen dat De Welle blijft als zwembad voor topsport, ook al kost dat veel geld

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • Zwembad de Welle heeft een regiofunctie voor zowel de zwemsport als voor het recreatieve zwemmen. Als er keuzes gemaakt moeten worden dan kiest GroenLinks voor de optie waar de meeste mensen van kunnen profiteren. Zwembad de Welle moet blijven. In eerste instantie voor zwemles en recreatief zwemmen. De mogelijkheid van topsport in De Welle hoeft niet uitgesloten worden, maar dat mag niet ten kosten gaan van de zwemlessen en het recreatief zwemmen.

16. Om te voorkomen dat een dorp of wijk geen school meer heeft, moeten christelijke en openbare basisscholen samengaan

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Het is belangrijk dat kinderen naar school kunnen dichtbij waar ze wonen. Een school draagt absoluut bij aan de leefbaarheid in een wijk of dorp. GroenLinks wil dan ook dat de scholen in de dorpen behouden blijven. Loopt het aantal kinderen terug dan moeten de scholen samengaan, zodat de kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen blijven gaan.

17. De gemeente moet zich inzetten om een hogeschool (HBO) in Drachten te krijgen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Smallingerland wil het High Tech Innovatiecentrum van het Noorden worden. Daar hoort passend onderwijs bij. Daarom vindt GroenLinks dat de gemeente zich moet inspannen om ook HBO onderwijs binnen de gemeentegrenzen te krijgen.

18. De gemeente moet geld investeren zodat ieder dorp en iedere buurt een dorpshuis of buurtcentrum heeft

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor het welbevinden van mensen is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kennen, invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. GroenLinks wil daarom investeren in algemene voorzieningen, zoals dorpshuizen en buurtcentra.
 • Om te bepalen hoe inwoners van Smallingerland hun buurt, wijk of dorp beleven, is het belangrijk dat eens per vier jaar een uitvoerige bewonersenquête wordt gehouden. Daarnaast willen we voor elke wijk en dorp een platform. Regelmatig overleg tussen gemeente, welzijnswerk, woningcorporaties, wijkagent en bewonerscommissies kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van problemen die te maken hebben met leefbaarheid van de directe leefomgeving (schoon, groen en veilig).

19. De gemeente moet geld stoppen in een fonds zodat goedkope huurwoningen kunnen worden geïsoleerd

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • GroenLinks wil dat Smallingerland in 2040 klimaatneutraal is. Dat kan wanneer gemeente, bewoners, instellingen en ondernemers daar samen aan werken. De komende vier jaar gaan we op weg naar dat doel, met concrete maatregelen.
 • GroenLinks wil dat de gemeente met woningcorporaties afspraken gaat maken om goedkope huurwoningen drastisch worden verduurzaamd. Sociale huurders besparen hierdoor op de woonlasten. Corporaties moeten minder inzetten op nieuwbouw en juist meer op renovatie en onderhoud van de bestaande bouw. In 2030 zal wat GroenLinks betref de gehele woningvoorraad volledig energieneutraal zijn: optimaal geïsoleerd en volledig zelfvoorzienend. Een gemeentelijk fonds voor de isolatie van goedkope huurwoningen is een eerste stap in de realisatie van dat doel.
 • Op deze manier creëren extra werkgelegenheid en ontstaan er veel groene banen door het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen en het isoleren van woningen. Met het verduurzamen van bestaande woningen kunnen bouw- en installatiebedrijven hun werknemers aan het werk houden.

20. Om leegloop te voorkomen, moet de gemeente bouwgrond in de dorpen voor minder geld verkopen dan in Drachten

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • De woningmarkt zit behoorlijk op slot. De gemeente heeft zelf maar weinig middelen om hier iets aan te doen. Een mogelijkheid is het de mensen financieel gemakkelijker maken een huis te bouwen in een van de dorpen. Het verlagen van de grondprijs in de dorpen zou net dat duwtje in de rug kunnen zijn dat mensen nodig hebben. Daarom is GroenLinks voorstander van een experiment met lagere grondprijzen in de dorpen.

21. De welstandscommissie adviseert de gemeente over aangevraagde (ver)bouwvergunningen. Deze commissie moet worden afgeschaft

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • De welstandscommissie adviseert de gemeente. De gemeente bepaalt zelf wat ze met dat advies doet. GroenLinks vindt het belangrijk om de mening van deskundigen te weten als er een besluit genomen moet worden over bijvoorbeeld nieuwe woningen of een bedrijfspand. De welstandscommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Daarom is GroenLinks tegen het afschaffen van de welstandscommissie.

22. Om het centrum van Drachten aantrekkelijker te maken moet er een verbinding komen tussen het Raadhuisplein en de Zuiderbuurt

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het centrum. Daar is een plan voor gemaakt waar alle aspecten in meegenomen zijn. Het is voor GroenLinks nu te vroeg om, terwijl er nog volop gewerkt wordt in het centrum, de bestaande plannen al weer te veranderen. GroenLinks is er nog niet van overtuigd dat er een extra doorgang moet komen tussen Raadhuisplein en Zuiderbuurt.

23. In de buurt van woningen mogen windmolens komen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • GroenLinks is voor schone energie, passend in het landschap, waarbij de opbrengst zo veel mogelijk ten goede komt aan de mensen zelf. Wij willen de installatie van zonnepanelen stimuleren, ook door woningcorporaties. De gemeente zelf geeft al het goede voorbeeld met zonnepanelen op het gemeentehuis. De vorming van plaatselijke energiecoöperaties juichen wij toe en het plaatsen van dorpsmolens moet volgens GroenLinks mogelijk zijn.

24. In Smallingerland mogen veebedrijven met omvangrijke stallen komen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners van onze gemeente hebben een gezelschapsdier en in het buitengebied zijn veel landbouwhuisdieren. De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren. Dieren horen bij onze samenleving, zij dragen bij aan een levendige gemeente. De dieren en hun leefomgeving verdienen onze aandacht en zorg. Dat geldt dus zowel voor huisdieren als voor in het wild levende dieren.
 • GroenLinks kiest voor dierenwelzijn en niet voor bio-industrie. GroenLinks wil dan ook in Smallingerland geen megastallen. Megastallen zijn namelijk niet alleen slecht voor het welzijn van dieren, maar hebben ook negatieve gevolgen voor het milieu. Wat ons betreft is er geen plaats voor grootschalige teelt van gewassen waarbij giftige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. We pleiten dan ook juist voor een uitbreiding van de duurzame land- en tuinbouw in Smallingerland.

25. Vliegveld Drachten mag sluiten

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • GroenLinks vindt dat het vliegveld gesloten moet worden. Daar heeft de gemeenteraad al een keer een besluit over genomen en GroenLinks ziet geen enkele reden om van dat besluit af te wijken.

26. Het Diepe Gat moet een waterrecreatiepark worden

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • GroenLinks gaat zorgvuldig om met de omgeving. De bestemming van het Diepe Gat zou best veranderd kunnen worden. Maar het gaat GroenLinks te ver om te zeggen dat het Diepe Gat perse een waterrecreatiepark moet worden. Daarvoor zal een integrale afweging moeten worden gemaakt waar de hele omgeving, inclusief bedrijven en omwonenden, bij betrokken worden.

27. De gemeente moet vooral kleinschalige recreatie stimuleren

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Een groen buitengebied met een diverse natuur bestaat alleen dankzij de boeren. Natuurlijke stroken weidegebied die extensief beheerd worden, dragen bij aan de diversiteit van weidevogels, andere dieren en insecten. Bij het beheer van gemeentelijk groen staan biodiversiteit, bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop. Hiervoor wil GroenLinks een gedragscode ontwikkelen, zodat broedende vogels en andere dieren in alle rust hun jongen groot kunnen brengen.
 • GroenLinks wil waar mogelijk extra groene ruimte creëren in de bebouwde kom. Daarnaast willen we dat elk dorp of elke wijk de mogelijkheid krijgt om gemeenschappelijke groengebieden te beheren en/of een (eetbare) tuin te realiseren. Door de aanleg van wandel- en fietspaden en het mogelijk maken van meer kleinschalige recreatie bij de boer, worden de groene gebieden beter bereikbaar. Daarbij wordt uiteraard altijd rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden.
 • De groene parels blijven behouden en daar zorgen we goed voor. Bestaande parken en beeldbepalende, monumentale bomen en struiken blijven behouden. Bij herstructurering van wegen en straten wordt groen vanaf het begin meegenomen. Bomen die gekapt moeten worden, worden vervangen door nieuwe.

28. Het centrum van Drachten moet autovrij worden

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Eens

 • Om de fietsveiligheid en het comfort te bevorderen krijgt onderhoud van de fietspaden in onze gemeente meer prioriteit. Daarnaast worden obstakels, als paaltjes en putten, indien mogelijk weggehaald. Waar mogelijk worden doorgaande veilige vrij liggende fietsroutes aangelegd, met goede aansluiting op het openbaar vervoer. In de inrichtingsplannen voor de winkelcentra krijgt de fiets op alle mogelijke manieren voorrang en wordt het gemotoriseerd vervoer zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast komt er een netwerk van speciale fietsstraten zowel binnen als buiten de bebouwde kom waar de fietsers prioriteit hebben en waar de auto te gast is.
 • In Smallingerland wordt veel ruimte gebruikt om auto's de laten parkeren. In goed overleg met de lokale ondernemers wil GroenLinks daarom een plan ontwikkelen om het centrum van Drachten autovrij te maken. Om te beginnen zou een groter gedeelte van De Kaden autoluw of zelfs autovrij kunnen worden. Dit biedt volop kansen voor de horeca. Zo ontstaat er meer ruimte voor terrassen, waarmee een gezellig uitgaansgebied wordt gecreëerd voor zowel jong als oud.

29. Winkels moeten weer geld kunnen krijgen om hun gevel op te knappen

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • Nu de werkzaamheden in het centrum flink opschieten is het volgens GroenLinks tijd geworden om ook de puien van de winkels waar nodig op te knappen. Maar dat is wat anders dan dat de gemeente de winkeliers zonder meer geld moet geven. GroenLinks is voor het steunen van de winkeliers die de investering zelf niet kunnen opbrengen. Maar dat kan ook op een andere manier dan geld geven. Bijvoorbeeld met een fonds waar winkeliers tegen een aantrekkelijke rente geld voor gevelrenovatie kunnen lenen.

30. De naam Smallingerland moet veranderd worden in Smellingerlân

Standpunt GroenLinks Smallingerland: Oneens

 • De inwoners van Smallingerland gaan over de gemeentenaam. Als een meerderheid van de inwoners voor een andere naam kiest is dat prima. Van boven af de naam veranderen in Smellingerlân of een willekeurige andere naam, kan wat GroenLinks betreft dus niet.

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter