Sociaal en solidair beleid

Sociaal en solidair beleid

GroenLinks maakt het mogelijk dat iedereen naar eigen kunnen meedoet, op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Want iedereen hoort erbij. GroenLinks wil dan ook de effecten van de hervorming van de Wet werk en bijstand door de invoering van de Participatiewet actief gaan volgen en waar mogelijk de nadelige effecten compenseren.

Alle inwoners krijgen de kans om mee te doen in de samenleving. Betaald werk hebben is hierbij onder andere belangrijk. Wanneer je niet kan of mee mag doen, zorgt dit ervoor dat je minder kansen krijgt om je te ontwikkelen. Hierdoor krijg je ook minder toegang tot allerlei sociale en professionele netwerken. Dit kan leiden tot een sociaal isolement en een slechtere gezondheid.

GroenLinks wil mensen niet afschrijven, maar ze een toekomst bieden. Dat vraagt om tijdig ingrijpen, waarbij de gemeentelijke sociale dienst een belangrijke rol speelt. GroenLinks is voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en ook hun kinderen aan sport en culturele activiteiten kunnen meedoen. De gemeente is daarbij proactief. Alles is gericht op preventie zodat mensen, die diep in de schulden zitten en uit hun huis gezet dreigen te worden, de noodzakelijke hulp krijgen. Dat vraagt om een gerichte benadering waarbij mensen persoonlijk worden opgezocht. De sociale dienst wordt dus veel meer een ‘er op af-centrum’. Daarbij mogen de rechten van burgers (zoals privacy) uiteraard niet in het geding komen. GroenLinks staat daarom voor een sociale en solidaire uitvoering van overheidsbeleid.

Sociaal beleid mag niet louter een financieel vangnet zijn. Mensen krijgen ondersteuning zodat ze hun leven weer op orde krijgen en een plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Het individu staat hierbij centraal, de begeleiding wordt daarom afgestemd op wat men nodig heeft. Eén dag niet geïnvesteerd in mensen, beschouwen wij als een verloren dag.

GroenLinks vindt dat re-integratie en sociale werkvoorziening een gemeentelijke taak is, die niet aan de markt kan worden overgelaten. Daarom willen wij dat onderzocht gaat worden hoe de mogelijkheden liggen voor een gemeentelijk re-integratiebedrijf. GroenLinks Smallingerland is ook voorstander van ketensamenwerking waarbij partners op het gebied van werk, inkomen en scholing (denk aan UWV-werkbedrijf, re-integratiebedrijf, sociale dienst, vrijwilligersorganisaties als het SUS, uitzendbureaus, ROC’s, werkgevers, KvK enz.) nauw met elkaar verweven zijn.

GroenLinks wil kansen creëren voor kwetsbare burgers. Wanneer rekening gehouden wordt met wat men wel kan, dan ontstaan veel meer mogelijkheden. Meedoen staat voorop, via arbeidsparticipatie of een andere vorm van maatschappelijke activiteit, zoals vrijwilligerswerk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden zo alsnog bij de samenleving betrokken. Daarnaast willen we dat mensen met een beperking baas kunnen blijven over hun eigen leven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente ondersteunt hen om de belemmeringen die zij daarbij ondervinden weg te nemen. Dit betekent dat openbare gebouwen en de infrastructuur van Smallingerland voor iedereen goed toegankelijk is en dat de gemeente ondernemers stimuleert om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Asielzoekers hebben een onzeker bestaan in ons land. Ze verblijven onder sobere omstandigheden in grote asielzoekerscentra of terugkeerlocaties. Ondanks plechtige beloftes vanuit Den Haag lukt het niet altijd om uitgeprocedeerde asielzoekers veilig te laten terugkeren naar hun land van herkomst. Gemeenten krijgen dan te maken met illegale plaatsgenoten die, als ze niet kunnen terugvallen op alternatieve opvangvoorzieningen, op straat zwerven en soms slachtoffer worden van uitbuiting. Daarom vindt GroenLinks dat onze gemeente uitgeprocedeerde mensen moet opvangen om te voorkomen dat ze als illegaal op straat belanden.

Erkende vluchtelingen zullen als nieuwkomers de Nederlandse taal leren. Daarnaast krijgen ze een aanbod voor re-integratie of participatie. GroenLinks Smallingerland wil dat integratie een tweezijdig proces is. Wanneer we van vluchtelingen vragen om zich in te zetten voor integratie, dan vragen we ook van (gemeentelijke) organisaties om zich open en toegankelijk op te stellen naar de vluchtelingen.

GroenLinks staat voor internationale solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Wij vinden dat iedere wereldburger recht heeft op werk en een volwaardig inkomen, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg en om in vrijheid het eigen leven te kunnen vormgeven. Om dit te bereiken is een herverdeling van macht en middelen nodig en een eerlijke internationale handel. Hier ligt een belangrijke taak voor nationale regeringen, de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. Maar ook gemeenten vormen hierbij een onmisbare schakel. Op lokaal niveau kan iedereen bijdragen aan een sociale, economische en ecologische duurzame wereld. De gemeente moet dat zelf doen, maar kan hier ook samen met haar inwoners aan werken.

GroenLinks staat voor:

Een gemeentelijk re-integratiebedrijf en meer mensen duurzaam aan het werk

De gemeente streeft naar een gemeentelijk re-integratiebedrijf. Voor mensen die (nog) geen kans op betaald werk hebben, zoekt de gemeente naar alternatieven: scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Het streven is dat iedereen zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever een plaats kan vinden. Dit bevordert ook de sociale integratie en het gevoel van eigenwaarde. Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft wat GroenLinks betreft die mogelijkheid bestaan.

Iedereen een eigen begeleider en investeer in medewerkers van de sociale dienst

Iedereen die gebruik maakt van de sociale dienst krijgt één aanspreekpunt: een eigen coach die zorgt voor dienstverlening op maat. Mensen zijn er namelijk niet bij gebaat als ze allerlei instanties moeten aflopen. Als er geen goede klik is, kun je zonder al te veel bureaucratische rompslomp een ander aanspreekpunt aanvragen. Eén aanspreekpunt betekent ook de mogelijkheid tot (intensief) persoonlijk contact wanneer dit nodig is.
Mensen die gebruikmaken van de sociale dienst, verdienen de beste ondersteuning. Daarom willen we blijven investeren in de professionaliteit van de medewerkers van de sociale dienst. De dienstverlening, de organisatie en de structuur wordt constant aangepast aan de veranderende doelgroep.

Iedereen kan aan het werk

Iedereen moet op korte termijn aan de slag kunnen met werk of een opleidingstraject. Daarom heeft de gemeente eigen stageplekken en maakt ze afspraken met woningcorporaties, zorginstellingen en andere werkgevers over stageplaatsen en proefplaatsingen. Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, krijgen werk te doen in buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport of openbare ruimte. Tegen minimumloon, met normale secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenopbouw. Deze banen sluiten aan bij de ambities en mogelijkheden van werkzoekenden.

Ondersteuning bij scholing en flexibele toegang tot het ROC

Mensen die bezig zijn met een scholingstraject of maatschappelijk activeringstraject worden ontheven van de sollicitatieplicht zodra dit een barrière vormt voor een goed verloop van het traject. Met het ROC wordt afgesproken dat mensen elk moment in plaats van twee keer per jaar kunnen instromen. Het gaat immers om mensen die graag aan de slag willen en bij wie het water tot aan de lippen staat.

Een eenvoudige procedure voor alle minimaregelingen

De gemeente blijft zoeken naar mogelijkheden om de procedure omtrent minimaregelingen te vereenvoudigen. Mensen worden ondersteund bij het aanvragen van allerlei voorzieningen, toelages en regelingen. Het gebruik van minimaregelingen wordt ondersteund door gerichte communicatie naar doelgroepen en maatschappelijke instellingen, buurtgerichte activiteiten en thuisgesprekken. Daar waar minimaregelingen vereenvoudigd kunnen worden, steunt GroenLinks deze initiatieven.

Vangnet voor de gevolgen van landelijke bezuinigingen

In Smallingerland mogen mensen niet de dupe worden van teveel bezuinigen boven op elkaar. Waar nodig compenseert de gemeente de onevenredige gevolgen van de bezuinigingen, bijvoorbeeld als mensen getroffen worden door stapeling van verschillende bezuinigingen. De vele bezuinigingen en kortingen van het Rijk treffen veel mensen, die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van een uitkering, hard door de stapelingseffecten. De gemeente maakt door middel van een minima-effectrapportage inzichtelijk wat hiervan de gevolgen zijn.

Iedereen kan meedoen

Meer aandacht voor kinderen in armoede. Kinderen uit financieel arme gezinnen moeten lid kunnen worden van (sport)verenigingen. De financiële drempels hierbij willen we wegnemen. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente elk kind dat in armoede opgroeit een kindpakket ontvangt. Het kindpakket bevat zaken als lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging, bibliotheekpasje of kosten van een schoolreisje. Maar zo nodig ook zaken als voeding, (sport)kleding en schoeisel. We creëren recreatiemogelijkheden (sport en uitgaan) voor verschillende leeftijdsgroepen en op plekken waar men zich veilig voelt, ook voor mensen met een beperking.

Alle openbare gebouwen toegankelijk

Alle openbare gebouwen worden toegankelijk voor mensen met een fysieke, visuele en/of auditieve beperking.

Smallingerland toegankelijk voor iedereen

Samen met organisaties van mensen met een beperking worden obstakels in de openbare ruimte in kaart gebracht en weggenomen.

Fair Trade gemeente Smallingerland

GroenLinks is trots op het feit dat Smallingerland zich per 2014 officieel Fair Trade gemeente mag noemen en roept ook lokale instellingen op om een bijdrage te leveren aan de eerlijke handel.

Internationale samenwerking en hulpverlening op maat

Sinds begin jaren negentig heeft Smallingerland een vriendschapsrelatie met Gobabis in Namibië en is zij betrokken bij allerlei projecten. GroenLinks is voorstander van de voortzetting van deze vriendschapsrelatie. Wel zijn we van mening dat ontwikkelingshulp in alle opzichten duurzaam moet zijn. Hulp zal onder andere gericht zijn op de empowerment van de lokale bevolking, zodat de mensen zelf het heft in eigen handen nemen en hun eigen leven vorm kunnen geven op de manier zoals zij dat willen. In plaats van te vertellen wat goed voor hen is, onderzoeken we wat daadwerkelijk nodig is. We moeten namelijk voorkomen dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat. 'Geef ze geen vis, maar leer ze vissen' zal daarbij de insteek zijn. In 2014 bestaat de vriendschapsrelatie met Gobabis twintig jaar, een goed moment om deze relatie tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren.


 


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.