Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs is de beste start voor de toekomst. Dat betekent: achterstanden inhalen en het beste uit kinderen halen. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. De leerlinggebonden financiering of rugzak verdwijnt en het budget zal voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen gaan. Kinderen hebben recht op het meest passende onderwijs. Onderwijs dat past bij hun mogelijkheden en beperkingen.  Dit is alleen mogelijk wanneer alle betrokken instanties en professionals bij de begeleiding van leerlingen goed op elkaar inspelen en goed met elkaar samenwerken. De gemeente krijgt een grote rol in het faciliteren van deze samenwerking. GroenLinks erkent het belang van een gedegen regie in deze samenwerking en daarom zullen we ons steeds kritisch laten informeren en daar waar mogelijk het beleid bijsturen zodat er geen hiaten ontstaan bij de invoering van het passend onderwijs.

Natuurlijk houdt leren niet op zodra je volwassen bent. Onderwijs legt namelijk de fundamenten voor onze toekomst. Daarom is het belangrijk dat onderwijs kinderen stimuleert om zich te ontwikkelen tot sociale, verantwoordelijke en zelfredzame burgers. Ons onderwijs moet jongeren, zeker uit een omgeving waar armoede en achterstelling heerst, kansen geven op vooruitgang. We willen alles op alles zetten, zodat juist deze jongeren worden uitdaagt, waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen en een eerlijke kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast willen we onderwijs dat voor iedereen ongeacht herkomst, sekse of sociale achtergrond, optimale kansen biedt, zodat men zich breed en maximaal kan ontplooien. Voorschoolse educatie en hoogwaardige kinderopvang geven kinderen een goed begin van hun schoolcarrière. Tijdige signalering van gedrag- en leerproblemen kan voorkomen dat leerlingen achterop raken, spijbelen of voortijdig de school verlaten.

Veel scholen staan midden in de wijk. Er wordt niet alleen onderwijs gegeven, er is ook kinderopvang en er vinden allerlei naschoolse activiteiten voor jongeren en ouders plaats. Het onderwijs werkt hierbij niet alleen samen met welzijns- en zorginstellingen, maar steeds vaker ook met culturele instellingen en sportverenigingen. Wij juichen deze brede schoolontwikkeling toe, omdat dit bijdraagt aan de brede ontplooiing van kinderen. De Brede School kan uitgroeien tot een kindercentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen en waar de basisbehoeften van jeugdigen en hun opvoeders centraal staan. De gemeente kan dit stimuleren, door samenwerking en afstemming van allerlei instellingen te bevorderen en door schoolgebouwen hiervoor geschikt te maken.

GroenLinks staat voor:

Elke school wordt een brede school of een kindcentrum

Elke school wordt een kindcentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen. Een kindcentrum is meer dan een brede school. Naast een plek waar onderwijs wordt gegeven, is er ook een mogelijkheid voor kinderopvang. Daarbij wordt zowel binnen als buiten de reguliere schooltijden samengewerkt met welzijns- en zorginstellingen, evenals instellingen voor cultuur en sport. Zo ontstaat een plek waar kinderen de hele dag terecht kunnen.

De gemeente helpt scholen de omslag te maken, bijvoorbeeld door inzet van een financiële bijdrage voor de extra vierkante meters die nodig zijn. Ook kan de gemeente de samenwerking met andere instellingen stimuleren. Hierdoor ontstaan kansen voor gezamenlijke onderwijsactiviteiten, waarbij kinderen met verschillende achtergronden elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten.

Goed onderwijs in een goed schoolgebouw en dicht bij huis

Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. In tegenstelling tot grijs betegelde schoolpleinen, stimuleren duurzaam ingerichte schoolpleinen de natuurbeleving en werken rustgevend op leerlingen. Elk kind zou in zijn of haar directe leefomgeving naar school moeten kunnen gaan. Wij willen dan ook dat de kleinere scholen in de dorpen behouden blijven en adequaat ondersteund worden.

Achterstanden aanpakken

We zorgen ervoor dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand in het Nederlands in 2015 deelnemen aan de voorschoolse educatie. Hierbij gaat het om een doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarom stimuleert de gemeente het gebruik van een leerlingvolgsysteem. Daarmee willen we voorkomen dat kinderen door een te vroege selectie een stempeltje krijgen dat ze tot in hun volwassenheid niet meer kwijtraken.

Passend onderwijs voor iedereen

Samen met het onderwijs biedt de gemeente passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan zorgleerlingen, gezinnen en docenten. Daarnaast komen voor hooggetalenteerde leerlingen meer mogelijkheden die aansluiten op hun eigen ontwikkeling. De gemeente stimuleert de scholen zodat ze extra aandacht hebben voor deze leerlingen, die veelal onderpresteren op school en eerder uitvallen. Niet alle leerlingen zullen binnen het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen: voor hen blijft het speciaal onderwijs beschikbaar.

Kinderen leren omgaan met verschillen

We willen dat leerlingen met verschillende etnische, culturele en sociaal-economische achtergronden samen naar school gaan. Daarom maakt de gemeente met het onderwijs afspraken over de schoolkeuzevoorlichting, het bevorderen van integratie en het voorkomen van segregatie. Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie.

Elke school een vreedzame school

De gemeente propageert de uitgangspunten van de vreedzame school. Daarbij leren kinderen conflicten vreedzaam op te lossen. Op alle scholen in Smallingerland wordt pesten actief en consequent bestreden.

Brede aanpak van het VMBO en MBO

De gemeente stimuleert dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en stimuleert een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de gemeente. Het gaat hierbij specifiek om de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. De gemeente kan hier een verbindende schakel in vormen en initiatieven faciliteren.

Maatschappelijke stages

De door het kabinet afgeschafte maatschappelijke stages worden in Smallingerland voortgezet. De maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs blijken een bron voor nieuwe vrijwilligers en dus ook de betrokken burgers van de toekomst. In samenwerking met onderwijs, Talent – centrum voor vrijwillige inzet en andere maatschappelijke (zorg)instellingen worden deze stages gecontinueerd.

Een leven lang leren

We bestrijden laaggeletterdheid zowel bij kinderen als bij volwassenen. Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders kunnen niet goed genoeg lezen en schrijven.


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.