Kansen voor de jeugd

Kansen voor de jeugd

Vanaf 2015 faciliteert de gemeente de gehele jeugdzorg, zowel op psychisch, psychiatrisch, sociaal en pedagogisch terrein. Dit omvat onder andere het Bureau Jeugdzorg, de jeugdhulpverlening, de Raad voor de Kinderbescherming, het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, de Jeugdreclassering, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Jeugd GGZ. Deze veranderingen zijn buitengewoon ingewikkeld en gaan gepaard met efficiencykortingen en bezuinigingen. GroenLinks maakt zich sterk voor een goede jeugdzorg en dat de belangen van het kind gewaarborgd blijven. Daarom willen we dat jongeren en hun ouders intensief bij de transitie van de jeugdzorg worden betrokken, zodat zij ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk jeugdbeleid en de organisatie van de jeugdzorg.

GroenLinks staat voor een positief jeugdbeleid. Door jongeren uit te dagen op wat ze kunnen en willen, werken zij zelf aan hun welzijn. Smallingerland moet een plek zijn waar kinderen zorgeloos en in een goede sfeer kunnen opgroeien, thuis en in de buurt. In de nabije omgeving moet voldoende speel- en sportruimte zijn en mogelijkheden om mee te doen in allerlei verenigingen. We willen kinderen hiertoe alle ruimte geven, ze serieus nemen en ondersteunen, maar ook grenzen stellen en onacceptabel gedrag corrigeren.

Kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, zorg- en vrijetijdsvoorzieningen worden zodanig op elkaar aangesloten, dat ze tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen en hun ouders/opvoeders. Hoe meer dit het geval is, des te meer positieve ervaringen doet de jeugd op, wat bijdraagt aan hun welzijn en ontwikkeling. Die positieve ervaringen zijn voor alle kinderen goed, maar vooral voor kinderen in achterstandssituaties.

Kinderen moeten er op kunnen rekenen dat de professionals die ze tegenkomen in opvang, onderwijs en allerlei buitenschoolse activiteiten in staat zijn te signaleren dat een kind problemen heeft en extra aandacht nodig heeft. Gespecialiseerde deskundigheid moet gemakkelijk ingeroepen kunnen worden.

Kinderen zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de gemeente. Daarom dient bij de inrichting van de openbare ruimte meer rekening gehouden te worden met kinderen. Straten horen veilig voor hen te zijn. Een gemeente die vriendelijk is voor kinderen, is immers vriendelijk voor iedereen. Onze samenleving is steeds meer geneigd om jongeren die op straat ‘hangen’ als een probleem te zien. Wij beschouwen flaneergedrag van jongeren op straat als een normaal verschijnsel dat te maken heeft met hun behoefte om elkaar te ontmoeten. Jongeren horen die gelegenheid ook te hebben, de publieke ruimte is er immers voor iedereen. Soms gaat samenscholing van jongeren echter gepaard met ernstige overlast voor de omgeving en onwettig gedrag. Dan is ruimte bieden niet langer gepast en ingrijpen nodig. Niet alleen om de veiligheid in de wijk te verbeteren, maar ook om jongeren te leren hoe ze zich in de publieke ruimte moeten gedragen en om een verder afglijden in criminaliteit te voorkomen. Daarom willen we het straathoekwerk blijvend ondersteunen.

Kinderen en jongeren hebben de toekomst! Zij zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. We nemen hun wensen daarom serieus. Jongeren weten zelf het best wat er leeft onder jongeren. We willen dan ook dat de gemeente meer van hun deskundigheid gebruikmaakt en hen uitdaagt zich in te zetten voor de eigen buurt of projecten waar ze zelf baat bij hebben. De Jeugdraad Smallingerland wordt daarom actief door de gemeente ingeschakeld bij het gemeentelijk beleid.

GroenLinksstaat voor:

Een actieve jeugdzorg en stimulering van de zelfredzaamheid van jongeren

Omdat vanaf 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, krijgt iedere jongere de hulp die nodig is. Dit betekent dat de gemeente actief de problemen te lijf gaat. Het is dus niet de bedoeling dat er weken of zelfs maanden gewacht wordt voordat er iets gebeurt. In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering voorop en de hulp wordt zoveel mogelijk op wijk- of gemeentelijk niveau georganiseerd. Tot slot krijgen de betrokken professionals meer handelingsvrijheid en wordt de bureaucratie tegengegaan.

Het is belangrijk dat jongeren zelfredzaam worden zodat ze een gelukkig leven kunnen leiden. GroenLinks steunt daarom initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren en het helpen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Een positief jeugdbeleid

We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat voor hen wordt georganiseerd. GroenLinks wil met jongeren in gesprek, hen stimuleren en uitdagen en inspelen op hun behoeftes. We praten niet over jongeren, maar mèt jongeren als het gaat over de inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsplekken/ruimte, het jongerenwerk, de bestrijding van jongerenoverlast en de decentralisatie van de jeugdzorg. Een eigen ontmoetingsplek is van belang, evenals het aanleren van allerlei vaardigheden die van pas komen op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven wordt hierbij actief ingeschakeld.

Een betrokken en actief Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG dient een laagdrempelig inlooppunt te zijn voor informatie en advies en het aanbod van opvoedondersteuning. Door de medewerkers moet tijdig worden onderkend of meer specialistische hulp moet worden ingezet. Waar opgroeiproblemen ontstaan omdat bijvoorbeeld een ouder verslaafd is of er schulden zijn, is een bredere aanpak nodig. Ook professionals die met kinderen/jongeren/ouders werken moeten bij het CJG voor advies terecht kunnen. De inzet van nieuwe communicatiemiddelen kan bijdragen aan de laagdrempeligheid van de hulpverlening.

Een kindvriendelijk Smallingerland

We willen de openbare ruimte kindvriendelijk inrichten. Elk kind heeft tot 100 meter vanaf zijn/haar huis de beschikking over een veilige speelvoorziening. Bij nieuwbouw of het opknappen van wijken wordt in het bestemmingsplan buitenspeelruimte voor kinderen opgenomen. Nu staan parkeerplaatsen en winkels wel in het bestemmingsplan, alle speelplekken staan daar echter nog niet in. We pleiten dan ook voor een gedegen kindertoets van het bestemmingsplan, zodat routes naar speelplaatsen en scholen veilig worden ingericht. Tot slot willen we meer natuurspeelplaatsen met avontuurlijke spelelementen en in elke wijk een trapveldje, omdat voetbal verreweg het meest populair is onder jongeren, ook onder de meisjes.

Openbaar toegankelijke schoolpleinen

Speelpleinen van scholen worden onderdeel van de openbare buitenspeelruimte.

Problemen lossen we echt op, samen!

Problemen met hangjongeren lossen we samen met jongeren en omwonenden op. Jongeren op straat kunnen voor veel overlast zorgen: lawaai, vuil, vernieling en verbaal en fysiek geweld. We willen dat niet negeren. Negeren helpt net zo weinig als louter hard aanpakken. We willen samen met de jongeren naar oplossingen zoeken.

Jeugdraad wordt actief ingeschakeld

De jeugdraad wordt door de gemeente actief ingeschakeld en dient tevens als kweekvijver voor jongeren die betrokken willen zijn bij het gemeentelijk jeugdbeleid.


 

Raadsleden

Piet de Ruiter

raadslid & fractievoorzitter

Nieuwsflits

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en empathisch Nederland.
Word lid!

Gezocht fractieassistent

GroenLinks zoekt een fractie assistent. Ben jij de duizendpoot die wij zoeken en wil je tegen een kleine vergoeding de rechter en de linkerhand worden van de (steun)fractie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.